Elektronická aukcia pri stavebných prácach

V poslednom čase sa často stretávam s otázkou, či je verejný obstarávateľ povinný realizovať elektronickú aukciu pri stavebných prácach. 

Zákon o verejnom obstarávaní v § 43 ods. 3 uvádza (budem voľne citovať), že „verejný obstarávateľ použije elektronickú aukciu aj pri zadávaní zákazky na poskytnutie služby alebo na uskutočnenie stavebných prác, ak možno presne určiť technické požiadavky týkajúce sa predmetu zákazky“. Som toho názoru, že pri stavebných prácach je „technické požiadavky“  možné určiť presne takmer vždy. Verejný obstarávateľ má predsa k dispozícii výkaz výmer, kde sú tieto technické požiadavky presne rozpísané.

Zákon o verejnom obstarávaní v súčasnom znení určuje verejnému obstarávateľovi povinnosť vykonávať elektronické aukcie pri podlimitných a nadlimitných zákazkách. Pri stavebných prácach je touto hranicou predpokladaná hodnota zákazky 200 000 € bez DPH a viac.

Je dôležité mať na zreteli, že podľa poslednej vety už spomínaného § 43 ods. 3 „pri použití elektronickej aukcie sa § 41 nepoužije“, teda otváranie ponúk je neverejné.

Častou otázkou v debatách medzi osobami spôsobilými na verejné obstarávanie je, či má uchádzač v elektronickej aukcii upravovať celý výkaz výmer a čo má spraviť úspešný uchádzač po ukončení elektronickej aukcie. K prvej časti si treba uvedomiť, že výkaz výmer má niekedy aj tisíc položiek. Je preto nereálne a pre uchádzača takmer nemožné upravovať v online aukcii také veľké množstvo položiek. Stavba sa podľa výkazu výmer má dodať ako celok, preto podľa mňa postačí súťažiť len s celkovou cenou. A ako má vyzerať výsledný výkaz výmer úspešného uchádzača? Ideálne je podľa mňa, ak úspešný uchádzač zníži všetky položky výkazu výmer rovnakým percentom. Teda tým percentom, aký je rozdiel medzi vstupnou papierovou ponukou a výslednou cenou z elektronickej aukcie úspešného uchádzača. Upravený výkaz výmer by vám mal uchádzač doručiť v priebehu 16 dňovej lehoty, keď ho vyzvete na podpis zmluvy.

Ing. Branislav Šarmír, VO SK, a. s.

info@vosk_sk

Publikované v Obecných novinách č. 30 dňa 24.7.2012

Aktuality

17. 08. 2018

Zákon č. 177/2018 proti byrokracii

Od 1. septembra 2018 vstupuje do účinnosti zákon č. 177/2018 Z.z. o niektorých opatreniach na znižovanie...

30. 05. 2018

Nové finančné limity

V sekcii Legislatíva sme vložili nové finančné limity platné od 20.04.2018 (aj keď boli publikované neskôr) a...

29. 01. 2018

Zmena termínu školenia VO KOMPLEXNE (2 dni)

Dávame vám do pozornosti zmenu termínu školenia  VEREJNÉ OBSTARÁVANIE KOMPLEXNE – 2 DNI.

všetky aktuality

Novinky a semináre

zasielajte mi informácie o pripravovaných seminároch a novinkách

Skype