Ekvivalentná ponuka

Málo využívaním ustanovením zákona o verejnom obstarávaní je § 34 ods. 3. 

V 25-tom tohtoročnom vydaní Obecných novín sme písali o základných zásadách týkajúcich sa opisu predmetu zákazky. Málo využívaním ustanovením zákona o verejnom obstarávaní je § 34 ods. 3. Ten hovorí v písm. a) o tom, že „verejný obstarávateľ nemôže vylúčiť ponuku z dôvodu, že ponúkané výrobky alebo služby nespĺňajú technické špecifikácie uvedené v odseku 2 písm. a) (teda postup vypracovania opisu predmetu zákazky, pozn. autora), na ktoré sa odvolal, ak uchádzač vo svojej ponuke preukáže, že riešenia, ktoré navrhuje, sú rovnocenné a spĺňajú spokojnosť verejného obstarávateľa a ním určené technické normy.“

Napríklad obec ako verejný obstarávateľ vyhlási verejnú súťaž na dodanie technológie na triedenie odpadu. V oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v súťažných podkladoch uvedie verejný obstarávateľ v opise premetu zákazky popis technológie a opis procesu triedenia odpadov. Ak by ponuku predložil uchádzač, ktorý dodáva inú technológiu, ktorá by tiež spĺňala požiadavky obce aj keď iným spôsobom, verejný obstarávateľ nemôže takúto ponuku vylúčiť.

Taktiež nemožno ponuku vylúčiť, ak „uchádzačom ponúkané výrobky stavebné práce alebo služby nespĺňajú technické požiadavky uvedené v odseku 2 písm. b), na ktoré sa odvolal, ak sú v súlade so slovenskou technickou normou, ktorou sa prevzala európska norma, s európskym technickým osvedčením, so spoločnou technickou špecifikáciou, s medzinárodnou normou alebo technickým referenčným systémom zavedeným európskym úradom pre normalizáciu; uchádzač musí vo svojej ponuke preukázať, že výrobky, stavebné práce alebo služby spĺňajúce príslušné normy zároveň spĺňajú spokojnosť verejného obstarávateľa a požadované výkonnostné alebo funkčné požiadavky.“

Ing. Branislav Šarmír, VO SK, a. s.

info@vosk_sk

Publikované v Obecných novinách č. 28, dňa: 10.7.2012

Aktuality

02. 01. 2018

SEMINÁRE na január - marec 2018

Na prvý štvrťrok sme pre vás pripravili niekoľko zaujímavých semiárov a školení.

24. 10. 2017

Stiahnite si pomôcku - nové finančné limity VO platné od 01.11.2017

Od 01.11.2017 začínajú platiť mierne upravené finančné limity pre verejných obstarávateľov a obstarávateľov, ako aj...

04. 10. 2017

Stiahnite si zákon o VO účinný od 1.11.2017

Keďže od 1.11.2017 bude účinná novela Zákona o verejnom obstarávaní, pripravili sme pre Vás pomôcku - Zákon č....

všetky aktuality

Novinky a semináre

zasielajte mi informácie o pripravovaných seminároch a novinkách

Skype