Ekonomická výhodnosť ponuky.

Dnes si priblížime proces hodnotenia ponúk z hľadiska ekonomickej výhodnosti.

V minulom čísle Obecných novín som sa v tomto stĺpčeku venoval kritériu najnižšej ceny a vplyvu nízkej ceny na kvalitu predmetu zákazky, pričom som konštatoval, že na kvalitu nemá nízka cena žiaden negatívny vplyv, pokiaľ verejný obstarávateľ dá dôraz na vypracovanie opisu predmetu zákazky a zmluvu. Dnes si priblížime proces hodnotenia ponúk z hľadiska ekonomickej výhodnosti.

Pokiaľ sa ponuky vyhodnocujú na základe ekonomicky najvýhodnejšej ponuky, verejný obstarávateľ určí jednotlivé kritériá a pridelí im relatívnu váhu. Vo všeobecnosti platí, že kritéria musia súvisieť s predmetom zákazky a musia byť nediskriminačné. Okrem ceny môžu byť kritériami aj lehota dodania tovaru, prevádzkové náklady, pozáručný servis či efektívnosť nákladov.

Pri stanovovaní necenových kritérií je kľúčovou úlohou stanovenie relatívnej váhy jednotlivých kritérií a spôsob ich uplatnenia. Inak povedané, musí byť jasné, akým kľúčom sa budú prideľovať jednotlivým ponukám body za plnenie každého kritériá a tento kľúč musí byť nespochybniteľný.

Stanovenie relatívnej váhy každého kritéria, najmä pri necenových kritériách, býva najčastejším terčom žiadostí o náprav a námietok, týkajúcich sa kritérií. Napríklad, pri stavebných prácach býva nezriedkavé, že k ekonomicky najvýhodnejšej ponuke plánuje verejný obstarávateľ dospieť kombináciou cenového kritéria a kritéria lehota výstavby. Pokiaľ určí váhu kritérií tak, že lehote výstavby pridelí príliš vysoký podiel z celkového bodového hodnotenia – povedzme 50% - musí mať dostatočne zdôvodnené a podložené, akým spôsobom danú váhu stanovil. Inak riskuje nielen zrušenie súťaže, ale aj manipulatívne cenové ponuky zo strany uchádzačov a vysúťaženie takej ponuky, ktorá bude v konečnom dôsledku ekonomicky menej výhodná, ako ponuka ďalších uchádzačov v celkovom poradí.

Pokiaľ plánuje verejný obstarávateľ stanoviť kvalitatívne kritériá a tým si zabezpečiť kvalitu daného predmetu zákazky, môže naraziť problém určenia pravidiel uplatnenia takýchto kritérií. Pri mnohých komoditách sa jednoducho kvalita nedá stanoviť kritériom, čím sa opätovne dostávame ku konštatovaniu, že dobrou zmluvou a opisom predmetu zákazky vie verejný obstarávateľ kvalitu dostatočne ošetriť.

Mgr. Martin Daniš, VO SK, a.s.

info@vosk_sk

Publikované v Obecných novinách č.50 dňa 11.12.2012

Aktuality

17. 08. 2018

Zákon č. 177/2018 proti byrokracii

Od 1. septembra 2018 vstupuje do účinnosti zákon č. 177/2018 Z.z. o niektorých opatreniach na znižovanie...

30. 05. 2018

Nové finančné limity

V sekcii Legislatíva sme vložili nové finančné limity platné od 20.04.2018 (aj keď boli publikované neskôr) a...

29. 01. 2018

Zmena termínu školenia VO KOMPLEXNE (2 dni)

Dávame vám do pozornosti zmenu termínu školenia  VEREJNÉ OBSTARÁVANIE KOMPLEXNE – 2 DNI.

všetky aktuality

Novinky a semináre

zasielajte mi informácie o pripravovaných seminároch a novinkách

Skype