Nový termín - Ako pripraviť a zrealizovať súťaž podľa nového zákona o verejnom obstarávaní?

Už sa veľa hovorilo aj písalo o novom zákone o VO. Vieme, čo prináša. Ale vieme aj ako ho uviesť do praxe? Ako pripraviť oznámenie o vyhlásení, súťažné podklady? Na čo si dať pozor pri realizácii súťaže? Ak sa chcete dozvedieť odpovede na tieto otázky, navštívte náš seminár, ktorý sa uskutoční 23.06.2016 .  Seminár povedie spoluautor komentára k novému Zákonu o VO JUDr. Juraj Tkáč.  

30343364_s_2.jpg

Dátum a miesto konania:

Dňa: 23.06.2016 (štvrtok)

V čase: 9:00 - 15:00 (registrácia od 08:30)

Miesto: VO SK, a.s. (budova Slovanet, 2.poschodie), Záhradnícka 151, Bratislava


Program seminára:

 • Prípravná fáza - správne stanovenie PHZ, definovanie opisu predmetu zákazky ,delenie zákazky na časti
 • Náležitosti oznámenia / výzvy na predkladanie ponúk - nové formuláre, stanovenie podmienok účasti - osobné postavenie, finančná a ekonomická spôsobilosť, technická a odborná spôsobilosť, ISO certifikáty, obmedzenie počtu znakov v texte oznámenia, definovanie spôsobu komunikácie v oznámení, počítanie lehôt
 • Náležitosti súťažných podkladov - podrobnejšie definovanie spôsobu komunikácie, úprava doručovania, na aké zákonné odkazy si dať pozor pri tvorbe súťažných podkladov, definovanie kritérií na vyhodnotenie ponúk, definovanie poskytnutia súčinnosti pred podpisom zmluvy, čo má obsahovať návrh zmluvy, text jednotného európskeho dokumentu v SP, text etického kódexu uchádzača v SP, vyžadovanie uvedenia subdodávateľov, poskytovanie
 • Realizačná fáza - dá sa vlastne vysvetľovať súťažné podklady? , predĺženie lehoty na predkladanie ponúk, predkladanie ponúk - jednoobálková vs. dvojobálková súťaž, predkladanie ponúk v iných jazykoch
 • Otváranie ponúk -lehoty na otváranie ponúk, verejná časť otvárania ponúk pri jednoobálkovej súťaži, zriadenie komisie - na čo si dať pozor, konflikt záujmov, vyhodnotenie podmienok účasti - samoočistný mechanizmus, hodnotenie ponuky z pohľadu požiadaviek na predmet zákazky, hodnotenie ponúk v reverznom verejnom obstarávaní
 • Vylúčenie uchádzača/ponuky uchádzača a revízne postupy - uplatnenie princípu proporcionality, dôvody vylúčenia uchádzača podľa § 40 ods. 6 vs. samoočistný mechanizmus, žiadosť o nápravu, konanie o námietkach - začatie konanie § 166 , predbežné opatrenie UVO v konaní o námietkach, konanie pre Radou
 • Uzavretie zmluvy a dodatky - poskytovanie súčinnosti pred podpisom zmluvy a následky neposkytnutia, rôzne modely nadobudnutia účinnosti zmluvy, plnenie zmluvy - uzatváranie dodatkov, vyhotovovanie referencií

 Lektor – JUDr. Juraj Tkáč

JUDr. Juraj Tkáč pôsobí v Advokátskej kancelárii MST Partners, Bratislava. Má bohaté skúsenosti s prípravou ponúk, či iných úkonov uchádzačov a záujemcov vo verejných obstarávaniach, s obstarávaním veľkých nadlimitných zákaziek, ako aj obstarávaním podlimitných zákaziek, ale zároveň aj s kompletným zabezpečovaním verejného obstarávania pre štrukturálne fondy EÚ, vrátane poradenskej činnosti. V rámci svojej publikačnej činnosti je spoluautorom publikácie Zákon o verejnom obstarávaní – komentár /Iura Edition 2013/, spoluautorom publikácií Judikatúra Súdneho dvora EÚ vo veciach verejného obstarávania /Iura Edition 2012/ a Judikatúra vo veciach ochrany osobných údajov /Wolters Kluwer 2014/, autorom monografie Aplikácia FIDIC zmluvných podmienok v slovenskom právnom poriadku /Iura Edition 2013/, spoluautorom publikácie Zákon o slobodnom prístupe k informáciám - komentár /Wolters Kluwer 2015/, spoluatorom publikácie Zákon o verejnom obstarávaní - veľký komentár /Wolters Kluwer 2016/, autorom mnohých článkov a príspevkov v odborných periodikách, vrátane odborného časopisu Verejné obstarávanie – právo a prax vo vydavateľstve Wolters Kluwer /2014/. Popri aplikačnej praxi sa úspešne venuje aj lektorskej činnosti.Účastnícky poplatok

75 EUR bez DPH / 90 EUR s DPH

 • Poplatok zahŕňa občerstvenie počas semináru, obed, študijné materiály
 • Navyše od nás dostanete Zákon o VO v praktickej veľkosti A5, ktorý môžete mať stále so sebou.

 • Postup: vyplňte prihlášku – tým si rezervujete miesto,  zašleme Vám fakturačné údaje,  vykonáte úhradu a faktúru Vám odovzdáme na seminári. Ďalšou možnosťou je úhrada v hotovosti na mieste.


Informácie a otázky

Zuzana Bachratá, koordinátorka školenia, 0917 77 47 77, info@vosk_sk
_________________________________________________________ 
* Zaslaním záväznej prihlášky vzniká obchodný vzťah v zmysle Obch.zákonníka. Za prihlásenú osobu je možné poslať náhradníka. Záväznú prihlášku je možné stornovať najneskôr 1 deň pred začiatkom podujatia. Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nestornovanej záväznej prihlášky si VO SK, a.s. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške aj napriek neúčasti na seminári.
* VO SK, a.s. si vyhradzuje právo na zmenu termínu

Není možné se hlásit na tento seminář, akce již proběhla.

Aktuality

17. 08. 2018

Zákon č. 177/2018 proti byrokracii

Od 1. septembra 2018 vstupuje do účinnosti zákon č. 177/2018 Z.z. o niektorých opatreniach na znižovanie...

30. 05. 2018

Nové finančné limity

V sekcii Legislatíva sme vložili nové finančné limity platné od 20.04.2018 (aj keď boli publikované neskôr) a...

29. 01. 2018

Zmena termínu školenia VO KOMPLEXNE (2 dni)

Dávame vám do pozornosti zmenu termínu školenia VEREJNÉ OBSTARÁVANIE KOMPLEXNE – 2 DNI.

všetky aktuality

Novinky a semináre

zasielajte mi informácie o pripravovaných seminároch a novinkách

Skype